Lilim lo kwörinit lu bög

Languages

Lilim lo kwörinit lu bög

Luka 12:13_21

A Lele guto I kiden na lodir lo gutu kulyani ko YESU adi,katodinönit,taki lugaser Lio anyen korakindya Nan Tito logon baba a kölökin kulo na twaji nye nu.

A nye waddi adi, Do gilo guto, ga lo 'burukindya Nan kasu gerat a ka 'dugönit kode a kakoranit?.

A nye jamakindye se Lele lilim adi, Lele kwörinit kata logon melesen nanyit a radan kinyojin Jore.

A nye yeyeji ko mugun adi, Nan kondya nyo, kogwon Nan 'bak pirit 'delet na kinyojin kwe?.

A nye kulyani adi, Nan de kondya Sona: nan de duduk gugwö kwe kak a mo tetendi logon a dumalak, a Nan mo 'de'yi 'bolot kwe see ko tito kwe kata;

Ama a gun kulyani ko lepeg adi,Do guto lu 'bög, I lo tukwaje ködudwö inot de luluguji kago konut.

A go nagon do a tetenakin kine mo gwe a ti ga?.

Nyena guto logon a delakindya mugun tukwörien nanyit ko gun, kulya kanyit mo gwon gwoso to gilo guto.

verse: 
Luka 12:13_21